Biblioteka Książąt Czartoryskich


Biblioteka Książąt Czartoryskich
Adres
Miasto: Kraków
Ulica: ul. św.Marka 17

Kontakt
Pokaż dane kontaktowe >>>

Zbiory biblioteczne służą do prowadzenia prac naukowo-badawczych. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się z chwilą uzyskania karty czytelnika wydawanej na podstawie dowodu tożsamości i drugiego dokumentu ze zdjęciem (w przypadku studentów winien to być indeks lub legitymacja studencka). Koszt wydania karty czytelnika uprawniającej do całorocznego korzystania z Biblioteki wynosi 10 PLN.

Osoby zamierzające korzystać ze zbiorów specjalnych - rękopisów, szczególnie cennych starodruków (inkunabuły, cimelia) są zobowiązane okazać pismo polecające z uczelni lub zatrudniającej instytucji, określające temat zamierzonych badań i uzyskać zgodę kierownika właściwego działu na udostępnienie zbiorów. Obowiązek ten nie dotyczy osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Pozostali czytelnicy, nie będący pracownikami uczelni lub instytucji naukowo-badawczych, mogą korzystać ze zbiorów specjalnych tylko w wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu zgody kierownika odpowiedniego działu.

MiasteczkoStudenckie on Facebook
  • Facebook